Fortisschikking bindend verklaard

Fortisschikking bindend verklaard

10 jaar na het Fortis-debacle kunnen de gedupeerde beleggers een deeltje van hun verliezen recupereren. Vrijdag 13 juli heeft het Gerechtshof te Amsterdam de Fortisschikking tussen Ageas, Stichting FORsettlement en de claimantenorganisaties bindend verklaard.  Deze uitspraak betekent dat In aanmerking komende Aandeelhouders (personen die Fortis-aandelen in hun bezit hadden op eender welk tijdstip tussen het sluiten van de handel op 28 februari 2007 en het sluiten van de handel op 14 oktober 2008) recht hebben op compensatie voor de gebeurtenissen van 2007-2008, in ruil voor een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid met betrekking tot deze gebeurtenissen, en in overeenstemming met de (andere) voorwaarden van de schikkingsovereenkomst.

Fortisschikking bindend verklaard Persbericht Ageas

Praktische details Persbericht Ageas

MEDEDELING VAN DE VERBINDENDVERKLARING VAN DE FORTIS SCHIKKING

op grond van artikel 1017 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op verzoek en aanwijzing van het gerechtshof Amsterdam ("Hof").

Deze mededeling is gericht aan alle (rechts)personen die aandelen Fortis hebben gekocht of gehouden op enig moment in de periode na 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 (dit zijn de "in aanmerking komende aandeelhouders").

Verbindendverklaring van de Overeenkomst Het Hof heeft de schikkingsovereenkomst die is gesloten tussen Ageas (het voormalige Fortis), VEB, Deminor, SICAF, FortisEffect en Stichting FORsettlement (de "Overeenkomst") bij beschikking van 13 juli 2018 onherroepelijk verbindend verklaard.

Inhoud van de Overeenkomst De Overeenkomst kent de in aanmerking komende aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden een vergoeding toe in verband met de gebeurtenissen die in 2007 en 2008 zijn voorgevallen bij het voormalige Fortis (inmiddels Ageas). Het betreft gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn geweest op de koers van de aandelen, met name de communicatie (dan wel het gebrek daaraan) en het beleid van Fortis ten aanzien van haar financiële positie, de aanloop naar de opsplitsing van Fortis en de overname van ABN AMRO, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

Gevolgen van verbindendverklaring Doordat het Hof de Overeenkomst verbindend heeft verklaard, zijn alle in aanmerking komende aandeelhouders in beginsel aan de Overeenkomst gebonden. De Overeenkomst geeft de in aanmerking komende aandeelhouders onder de in de Overeenkomst omschreven voorwaarden aanspraak op een vergoeding. Daar staat tegenover dat de in aanmerking komende aandeelhouders op de in de Overeenkomst omschreven wijze finale kwijting verlenen aan Ageas, de (voormalige) functionarissen van Ageas en de begeleidende banken, voor de gebeurtenissen die zich in 2007 en 2008 hebben voorgedaan bij Fortis.

Aanspraak maken op een vergoeding Personen die in aanmerking willen komen voor een vergoeding onder de Overeenkomst dienen daarvoor een claimformulier in te dienen. Een claimformulier kan worden gedownload via de website www.forsettlement.com en kan telefonisch worden opgevraagd via de hieronder genoemde telefoonnummers (zie onder "Meer informatie en contact”). Personen dienen het door hen volledig ingevulde en ondertekende claimformulier (tezamen met de gevraagde bewijsstukken) toe te zenden aan de Claims Administrator op het hieronder genoemde postadres (zie onder "Meer informatie en contact”) of via de website www.forsettlement.com. Het claimformulier kan vanaf 27 juli 2018 worden ingediend en dient uiterlijk op 28 juli 2019 te zijn ontvangen door de Claims Administrator, of de poststempel van die datum te dragen. In aanmerking komende aandeelhouders die niet tijdig een claimformulier indienen op de voorgeschreven wijze, kunnen geen aanspraak (meer) maken op een vergoeding. Verdere informatie over de indiening van het claimformulier staat op het claimformulier en in de bijbehorende toelichting.

'Opt-out' mogelijkheid Indien een in aanmerking komende aandeelhouder niet aan de Overeenkomst gebonden wil zijn, dient hij binnen vijf maanden, dus uiterlijk op 31 december 2018 een verklaring van die strekking (een "opt-outverklaring") ingediend te hebben bij de Claims Administrator. In aanmerking komende aandeelhouders die rechtsgeldig een opt-outverklaring indienen, zijn niet aan de Overeenkomst gebonden en kunnen ook geen aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst of enig ander recht aan de Overeenkomst ontlenen.

Een opt-outverklaring kan worden ingediend bij de Claims Administrator op elektronische wijze via het e-mailadres forsettlement@computershare.com of per post op het hieronder genoemde postadres (zie onder "Meer informatie en contact").

In aanmerking komende aandeelhouders worden verzocht om voor een opt-outverklaring gebruik te maken van de modelbrief opt-outverklaring die gedownload kan worden van www.forsettlement.com en telefonisch opgevraagd kan worden via de telefoonnummers zoals hieronder aangegeven (zie onder "Meer informatie en contact”). De opt-outverklaring moet de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de in aanmerking komende aandeelhouder bevatten. Verder worden in aanmerking komende aandeelhouders verzocht op te geven hoeveel aandelen in Fortis de in aanmerking komende aandeelhouder hield op bepaalde in de Overeenkomst genoemde data en te vermelden of hij is aangesloten bij VEB, Deminor, SICAF en/of FortisEffect.

Meer informatie en contact De beschikking van het Hof waarbij de schikking verbindend is verklaard en de Overeenkomst zijn in te zien, te downloaden en te printen op www.rechtspraak.nl (via de zoekterm “WCAM Fortis”) en www.forsettlement.com. Op laatstgenoemde website is ook andere relevante documentatie te vinden. Met nadruk wordt aangeraden de website www.forsettlement.com te raadplegen voor het volgen van verdere berichtgeving.

Het postadres van de Claims Administrator is:

Computershare Investor Services plc PO Box 7148 3109 AC Schiedam Nederland

óf

Computershare Investor Services plc PO Box 304 2800 Mechelen België

Voor de antwoorden op veel gestelde vragen kunt u terecht op www.forsettlement.com/page/support. Mocht u verdere vragen hebben, neemt u dan contact op met het Contactcentrum FORsettlement via het contactformulier op www.forsettlement.com/page/contact of via onderstaande telefoonnummers:

  • België: 0800 26 83 2
  • Nederland: +31 30 252 53 59
  • Internationaal: +32 2 557 59 00