Alles voor uw belastingaangifte

Het is weer tijd om uw belastingaangifte in te dienen. Journalist en VFB-redactielid Thomas Laureys overloopt de belangrijkste codes en principes voor beleggers.

Belgische beleggers moeten bij het invullen van hun belastingbrief rekening houden met hun beleggingsportefeuille. We overlopen in dit artikel de voornaamste aandachtspunten waarop een belegger moet letten. We geven daarbij een korte uitleg over het wat en hoe, alsook enkele praktische tips. Gezien het belang van een goede fiscale aangifte vindt u onder aan het artikel een lijst met interessante bronnen voor bijkomende informatie. Doe zeker uw eigen huiswerk en raadpleeg bij twijfel de vermelde infopunten.

Timing voor de aangifte

Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt en na nazicht daarmee akkoord gaat, moet u verder niets doen. Gaat u niet akkoord met het voorstel, dan moet u de aanpassingen invullen en de verbeterde versie terugsturen. Indien u een klassieke aangifte op papier doet, hebt u tot 30 juni om uw aangifte in te dienen. Wie werkt via Tax-on-web, heeft tijd tot 14 juli. Indien u de aangifte laat invullen door een mandataris, bijvoorbeeld een boekhouder, hebt u tot 25 oktober de tijd.

Pensioensparen

Wat? Heel wat Belgen doen aan pensioensparen, onder meer vanwege de gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid van de betaalde premies. U bent niet verplicht uw stortingen voor pensioensparen aan te geven. Als u dat nooit doet, zal uw eindkapitaal bijgevolg niet belast worden. Uiteraard hebt u dan ook nooit een fiscaal voordeel genoten. Opgelet, als u eenmaal een fiscaal voordeel gekregen hebt, wordt uw eindkapitaal sowieso belast. Zelf als het bij die ene keer blijft. Elke persoon mag maar één contract voor pensioensparen aangeven.

Hoeveel? Wie aan pensioensparen doet, moet jaarlijks een keuze maken tussen twee wettelijke maximumbedragen. Indien u voor het hogere bedrag kiest, moet u dat aangeven bij uw financiële instelling. Die keuze is geldig voor één jaar. U zal dat dus elke keer opnieuw moeten aangeven. Als u in 2020 koos voor het maximumbedrag van 990 euro, krijgt u een belastingvermindering van 30 procent op de gestorte premies. U kan dan tot maximaal 297 euro aftrekken. Indien u koos voor het maximumbedrag van 1 270 euro, krijgt u een fiscale aftrek van 25 procent op uw stortingen. U kan in dat geval maximaal 317,5 euro aftrekken. Let wel op, stort u een bedrag tussen 990 en 1 188 euro, dan is uw fiscaal voordeel lager dan wat u zou hebben ontvangen door slechts 990 euro te storten.

Hoe? Elk jaar krijgen pensioenspaarders van hun bank of verzekeraar een attest van hun stortingen. Indien de belastingadministratie u dat vraagt, dient u dat attest voor te leggen. U kan dat invullen onder vak X, codes 1361 en 2361. Voor een koppel zijn de te gebruiken codes 1361 voor de echtgenoot, en 2361 voor de echtgenote. Bij een koppel van hetzelfde geslacht is de code 1361 voor de oudste partner en de code 2361 voor de jongste partner.

"Langetermijnsparen wordt aangemoedigd door de overheid, die een fiscaal voordeel van 30 procent toekent op de stortingen van het jaar"

-

Langetermijnsparen

Wat? Naast pensioensparen kunt u ook fiscaal voordelig extra pensioenkapitaal opbouwen door middel van langetermijnsparen in de vorm van een levensverzekering. De formule wordt aangemoedigd door de overheid, die een fiscaal voordeel van 30 procent toekent op de stortingen van het jaar. De combinatie van premies uit verschillende levensverzekeringen is voor deze rubriek wel toegelaten, in tegenstelling tot bij het pensioensparen.

Hoeveel? Het maximaal in te brengen bedrag hangt af van de hoogte van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Normaal zal het maximumbedrag ook elk jaar geïndexeerd worden. Voor 2020 is er sprake van een maximumbedrag van 2 350 euro. Door middel van het fiscaal voordeel van 30 procent kunt u dus maximaal 705 euro aftrekken. Dat fiscaal plafond en het maximale fiscale voordeel gelden niet alleen voor 2020, maar voor de komende drie jaar.

Hoe? Op uw belastingaangifte vult u het gespaarde bedrag in onder code 1353 voor de man, of de oudste partner als beiden hetzelfde geslacht hebben. Code 2353 is van toepassing voor de vrouw of de jongste partner.

Buitenlandse beleggingsfondsen

Wat? Bij bepaalde buitenlandse beleg[1]gingsfondsen zijn de dividenden en intresten die ze uitkeren niet onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. Toch moet u de ontvangen sommen aangeven aan de Belgische fiscus. Dat is onder meer het geval voor fondsen van Ethenea, Flossbach von Storch en Carmignac. Het gaat om zo’n zeventig fondsen.

Hoe te herkennen? Helaas is er geen specifiek label voor die fondsen. U kunt in de eerste plaats nagaan of het om een buitenlands fonds gaat. Dat kunt u zien aan de ISIN-code van het fonds. Als die niet met de ‘BE’ van België begint, hebt u te maken met een buitenlands fonds. Gelukkig is er niet voor alle buitenlandse fondsen een aangifteplicht. Daarvoor moet het fonds ook geen vennootschapsstructuur hebben. Om te weten of dat het geval is, moet u de technische fiche of het prospectus van het fonds raadplegen. Indien u daar bij de rechtsvorm termen ziet zoals ‘fonds commun de placement’ (FCP) of ‘unit trust,’ is er een aangifteplicht.

Hoeveel? De precieze bedragen vinden is niet vanzelfsprekend voor kleine beleggers. Ook al omdat u rekening moet houden met de periode waarin u de stukken van het fonds in bezit had. Daarom bieden de Belgische websites van diverse fondsbeheerders modules aan – u vindt de adressen onder aan dit artikel – waarmee u het aan te geven bedrag exact kunt berekenen. Indien zo’n calculator niet beschikbaar zou zijn voor een specifiek fonds, kunt u zich tot uw financiële instelling wenden.

Hoe? Indien uw fonds voor meer dan 10 procent in obligaties en cash belegd is, valt het onder de meerwaardebelasting bij verkoop. De verkregen intresten zijn in dat geval vrijgesteld van de aangifteplicht. Dat komt omdat die al bij de verkoop van uw fonds worden verrekend in de meerwaardebelasting. U moet enkel die belastbare meerwaarde en de dividenden invullen in uw aangifte. Dat moet u doen in vak 1444-11. Als uw fonds niet onder de meerwaardebelasting valt, bijvoorbeeld bij aandelenfondsen en dynamische gemengde fondsen, dan zal u naast de inkomsten uit dividenden ook de inkom[1]sten uit het gedeelte cash en obligaties moeten invullen. Dat gebeurt in datzelfde veld

Aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen

Wat? Wie coöperatieve aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds verwerft, kan ook aanspraak maken op een belastingvermindering. Het gaat om vennootschappen die in ontwikkelingslanden leningen, microkredieten, verstrekken aan kleine ondernemers of er tewerkstellingsprojecten financieren. In België zijn verschillende van dat soort fondsen beschikbaar via onder meer Incofin, Alterfin, BRS Microfinance en OikoCredit

"Wie coöperatieve aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds verwerft, kan ook aanspraak maken op een belastingvermindering. "

-

Hoeveel? Beleggers kunnen aanspraak maken op een belastingvermindering van 5 procent op het totaalbedrag van de aangekochte aandelen. Daarbij moet u voor minstens 390 euro investeren en kunt u maximaal 330 euro – dat is een investering van 6 600 euro – aftrekken. Een bijkomende voorwaarde is wel dat u de aandelen gedurende vijf jaar moet aanhouden. Anders moet u het belastingvoordeel terugstorten. Op de dividenden van die fondsen moet u ook 30 procent roerende voorheffing betalen. Maar daar staat tegenover dat ze ook in aanmerking komen voor de vrijstelling tot 800 euro (zie verder).

Hoe? U zal daarvoor als bewijsstuk een attest van het ontwikkelingsfonds ontvangen. Om de belastingvermindering te bekomen, dient u de code 1323 (-35) of 2323 (-35) in te vullen.

Recuperatie van roerende voorheffing op dividenden

Wat? Voor bepaalde soorten dividenden die u in 2020 hebt ontvangen, kunt u de afgehouden roerende voorheffing recupereren. Dit omdat de inkomsten uit dividenden sinds 2019 vrijgesteld zijn tot 800 euro per belastingplichtige. Die vrijstelling kwam er om spaargeld te activeren en het naar de aandelenmarkten te laten vloeien. De vrijstelling gebeurt niet aan de bron, wat betekent dat uw bank standaard de Belgische roerende voorheffing heeft afgehouden. U zal dus zelf nadien de (gedeeltelijke) teruggave ervan moeten aanvragen via uw belastingaangifte.

Voor welke dividenden? Het gaat in de eerste plaats om de dividenden van individuele beursgenoteerde aandelen. Daarnaast is de aftrek ook van toepassing op de dividenden van erkende coöperaties, zoals Cera, Argen-Co en Alterfin, en voor de dividenden van ondernemingen met een sociaal oogmerk. Dividenden uitgekeerd door beleggingsfondsen of trackers zijn niet vrijgesteld. Ook de inkomsten van obligaties en andere renteproducten vallen niet onder deze regeling. Dividenden van juridische constructies, zoals stichtingen en trusts, en dividenden verkregen via de tussenkomst van juridische constructies tellen ook niet mee.

Hoeveel? U kunt de roerende voorheffing terugvragen voor een maximum van 800 euro aan belastbare dividenden per persoon. Het maximale bedrag dat u kunt recupereren – 30 procent van 800 euro – is dus 240 euro.

Hoe? In de praktijk moet u twee bedragen kennen. Het eerste is het bedrag aan brutodividenden dat u vorig jaar hebt ontvangen. Je moet weten of u al dan niet het vrijgestelde plafond van 800 euro overschrijdt. Het tweede bedrag dat u moet kennen, is het bedrag aan roerende voorheffing dat werd afgehouden. Dat bedrag moet u aangeven.

Als u meer dan 800 euro aan dividenden ontving in 2020, hou dan eerst rekening met dividenden die onderworpen zijn aan een voorheffing van 30 procent. Aandelen van bijvoorbeeld gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals Aedifica en Care Property Invest, kennen een lager tarief van 15 procent. Daardoor is het te recupereren bedrag in dit geval kleiner. De meeste banken bezorgen hun klanten geen detailoverzicht van hun ontvangen dividenden. U zal dus het bedrag dat u kunt recupereren zelf moeten berekenen. Daarvoor moet u alle uittreksels van de dividendbetalingen verzamelen. In het geval van een belastingcontrole zal u die ook als bewijs moeten voorleggen. Zodra u het te recupereren bedrag hebt berekend, dient u dat in te vullen onder de code 1437 en 2437 van het aangifteformulier.

"U bent niet verplicht al uw dividenden van buitenlandse individuele aandelen aan te geven."

-

Buitenlandse dividenden aangeven

Wat? Indien u dividenden van buitenlandse aandelen rechtstreeks in het buitenland inde, werd de roerende voorheffing nog niet aan de bron ingehouden. Dat is het geval bij buitenlandse aandelen die niet op een effectenrekening in België staan. Buitenlandse roerende inkomsten die niet onderworpen werden aan de Belgische roerende voorheffing, zijn in de regel belastbaar tegen 30 procent.

Dankzij de vrijstelling op dividenden moet u de eerste 800 euro niet aangeven. U bent daardoor dus niet langer automatisch verplicht al uw dividenden van buitenlandse individuele aandelen aan te geven. U kunt er dus simpelweg voor kiezen ze niet aan te geven om te genieten van de vrijstelling tot 800 euro. Maar dat geldt natuurlijk enkel voor de schijf tot 800 euro. Indien u een hoger bedrag ontving, dan moet u ze uiteraard wel aangeven.

Hoe? Het bedrag dat u zal moeten aangeven, is het brutobedrag min de buitenlandse bronheffing. U geeft dus het nettobedrag aan dat u ontvangen hebt op uw buitenlandse rekening. U moet de bedragen ingeven in de code 1444/2444.

Buitenlandse rekeningen aangeven

Wat? De Belgische overheid vereist dat u uw buitenlandse rekeningen meldt. Dat is het geval voor zichtrekeningen, maar ook voor termijnrekeningen en effectenrekeningen. U moet die rekeningen melden, voordat u de belastingaangifte doet van het fiscaal jaar waarin u de rekening geopend hebt. Voor sommige types rekening is het niet altijd even duidelijk of u ze moet aangeven. Algemeen is het echter aan te raden ook in dit geval gewoon de aangifte te doen, uitgaande van het voorzichtigheidsprincipe.

Hoe? U moet uw buitenlandse rekeningen eenmalig melden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. U dient elke buitenlandse rekening die u hebt te melden. Let op, indien u dat niet of laattijdig doet, riskeert u een boete en mogelijk ook een belastingverhoging. Elk jaar moet u steeds weer in uw belastingaangifte vermelden dat u een buitenlandse rekening hebt.

Praktisch? Het melden van de buitenlandse rekening in de belastingaangifte doet u onder de code 1075. Effectenrekeningen moet u dan weer aangeven in de codes 1072/2072. Het aanmelden bij het CAP kan zowel elektronisch als op papier. In het eerste geval moet u surfen naar https://cappcc.nbb. be. U vindt op de website van de Nationale Bank ook instructies en verklarende nota’s over hoe u te werk moet gaan. U kunt ook een aangifteformulier downloaden op de website van de Nationale Bank van België. Dat formulier kunt u elektronisch invullen en daarna afdrukken of eerst afdrukken en dan met de hand invullen. Daarna stuurt u het per post op naar: Nationale Bank van België, Centraal Aanspreekpunt, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Buitenlandse levensverzekeringen aangeven

Wat? Sinds het aanslagjaar 2013 bent u verplicht buitenlandse levensverzekeringen te melden in uw jaarlijkse belastingaangifte. Daarbij moet geen informatie gegeven worden over het opgebouwde saldo. U moet wel de naam en voornaam van de verzekeringsnemer opgeven, alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij gevestigd is.

"U bent verplicht buitenlandse levensverzekeringen te melden in uw jaarlijkse belastingaangifte"

-

Hoe? Buitenlandse verzekeringen moeten, in tegenstelling tot buitenlandse rekeningen, niet worden aangegeven bij het CAP van de Nationale Bank van België. U dient wel in de belastingaangifte het vakje 1076-88 aan te vinken, en ook de volledige naam van de verzekeringnemer te vermelden en het betreffende land op te geven. Net zoals bij de buitenlandse rekeningen, riskeert u een boete indien u uw buitenandse levensverzekeringen niet aangeeft in uw personenbelasting.

Dubbelbelastingverdragen

Wat? Als u een dividend ontvangt van een buitenlands aandeel, wordt u tweemaal belast. Uw dividend zal eerst de buitenlandse voorheffing ondergaan, en daarna de Belgische (30 %). Door deze dubbele belasting kan meer dan de helft van uw dividend in rook opgaan. Gelukkig kunt u een lagere bronheffing bekomen indien er sprake is van een dubbelbelastingverdrag. De Belgische staat heeft met verschillende landen dubbelbelastingverdragen afgesloten waardoor u die buitenlandse bronheffing kunt beperken tot 15 procent, in het Franse geval zelfs tot 12,8 procent.

Hoe? Indien er een dubbelbelastingverdrag tussen ons land en het land van oorsprong is, kunt u een lagere bronheffing verkrijgen. Dat kan op twee manieren.

U kunt gaan voor een terugvordering. Daarbij betaalt u eerst de bronheffing en vordert u die nadien terug. Bij een terugvordering na de feiten, komt veel administratie kijken. Dat neemt ook heel wat tijd in beslag en kan zelfs enkele jaren duren. Bovendien zal uw bank een kostprijs aanrekenen om die langdurige en administratief zware procedure tot een goed einde te brengen. Dat is bovendien een kostprijs per dividend. Voor kleine beleggers zal de kostprijs dus vaak te hoog zijn om er nog iets aan over te houden.

U kunt er ook voor zorgen dat uw financiële instelling de verlaagde bronheffing meteen toepast wanneer u een buitenlands dividend ontvangt. Voor welke landen dat mogelijk is, verschilt soms sterk van bank tot bank. Bij sommige banken zal dat automatisch gebeuren, bij andere zal u dat moeten aanvragen en een document moeten tekenen. De meeste banken bieden die dienst gratis aan, enkele rekenen wel kosten aan. Voor verdere informatie kunt u het best direct uw bank contacteren.

Nuttige adressen en bronnen

Algemene informatie

Financiën

Federale overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be

Federale overheidsdienst Financiën (pensioensparen): https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/pensioensparen

Federale overheidsdienst Financiën (vrijstelling dividenden): https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/vrijstelling-dividenden

 Contactcenter: 02/572 57 57, iedere werkdag van 8.30 tot 17 uur.

Wikifin

http://www.wikifin.be

Test-Aankoop

https://www.test-aankoop.be

Calculators voor buitenlandse beleggingsfondsen

Carmignac: https://www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator

Ethna: https://www.ethenea.com/nl-be/fiscale-simulator

Flossbach von Storch: https://www.flossbachvonstorch.be/nl/beleggingsfondsen/simulator/

Edmond de Rothschild: https://funds.edram.com/nl/calculette

 CPR: https://www.cpr-am.be/institutionele/Belastingsimulator

AXA: https://private-investors.axa-im.be

Dubbelbelastingverdragen

VFB: https://www.vfb.be/dubbele-belasting-op-buitenlandse-dividenden