De partijprogramma’s voor beleggers, dit stemt tot nadenken

De nieuwe VFB-bestuurder Vincent Van Dessel, de voormalige topman van de beurs van Brussel, ploos de partijprogramma's uit op zoek naar de voorstellen die relevant zijn voor beleggers. Een overzicht.

 

N-VA

 1. Groeibedrijven willen we verder ondersteunen door het reglementaire kader inzake privaks, beleggingsfondsen en aandelenspaarplannen te versoepelen, zodat meer investeringen richting niet-beursgenoteerde groeibedrijven vloeien.
 2. Tegelijk willen we Brussel als financieel centrum versterken. Het aantal genoteerde bedrijven op de Brusselse beurs kalft al jaren af. De toegang voor kleine lokale bedrijven tot de beurs moet makkelijker worden gemaakt. Een liquide en sterke beurs en een meer wijdverspreid aandelenbezit leiden tot meer welvaart
 3. We verkopen niet-strategische overheidsparticipaties die niet tot de kerntaken van de overheid behoren. De opbrengst gaat naar schuldafbouw en naar investeringen in defensie, de klimaattransitie (bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales) en digitalisering.
 4. Belangrijke belastingverminderingen, bijvoorbeeld in het kader van pensioenopbouw of het ondersteunen van startende ondernemingen, behouden we en bundelen we in duidelijk afgebakende korven. Op die manier zorgen we voor meer fiscale neutraliteit voor sparen, investeringen, beleggingen en verzekeringen.
 5. We willen het spaargeld activeren door de huidige vrijstelling van 833 euro voor dividenden uit te breiden naar alle inkomsten uit kapitaal, zoals bijvoorbeeld inkomsten uit beleggingsfondsen of aandelenspaarplannen.
 6. We zorgen voor meer rechtszekerheid door voor inkomsten uit cryptomunten en andere occasionele inkomsten een vrijstelling tot een bepaald plafondbedrag te voorzien.

 

Open VLD

 1. Geen melding van specifieke maatregelen voor beleggers.
 2. Voor ondernemingen: lage en eenvoudige vennootschapsbelasting
  De eerste verlaging ooit van de vennootschapsbelasting werd in 2002 beslist onder Open Vld-premier Verhofstadt. Toen ging het basistarief van 40,17% naar 33,99%. Dankzij liberale druk hebben we deze ondertussen kunnen verlagen tot 25%. Voor kmo’s is dit zelf maar 20% op de eerste 100.000 euro winst. Dankzij de verlaging van de vennootschapsbelasting kunnen we de Belgische economie stimuleren en haar competitiviteit laten toenemen. 
 3. Daarnaast zijn we ook voorstander van de wereldwijde vennootschapsbelasting van minimaal 15%. Multinationals die quasi geen belastingen betalen, dat is niet fair en niet liberaal. In een vrije markt is het essentieel dat er een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie is tussen alle bedrijven, groot en klein.

 

CD&V

 1. Onze fiscaliteit mag spaar-, beleggings- en investeringsbeslissingen niet beïnvloeden. Daarom brengen we alle vermogensinkomsten samen en onderwerpen we ze aan evenredige tarieven.
 2. We verliezen de specifieke kenmerken van vermogensinkomsten niet uit het oog. Zo gaat het bezit van vastgoed meestal gepaard met meer kosten dan het aanhouden van een beleggingsportefeuille.
 3. Een evenwichtige belasting zorgt ervoor dat de beschikbare middelen van particulieren optimaal in onze economie worden aangewend en op die manier bijdragen tot de welvaart van ons allemaal. Daarbij waken we erover dat de kleine spaarder, belegger of investeerder niet wordt geraakt.
 4. We verlagen de roerende voorheffing op interesten, dividenden en andere terugkerende inkomsten van roerende goederen en kapitalen van 30% naar 25%. Die tariefkeuze volgt een van de basisprincipes van een dual income tax. Bovendien behouden we het stelsel van de bevrijdende bronheffing.
 5. We bieden iedereen jaarlijks via de belastingaangifte een algemene vrijstelling aan van 6 000 euro. Zo zorgen we ervoor dat de kleine spaarder, belegger of investeerder niet wordt geraakt.
 6. We behandelen alle vermogensinkomsten op eenzelfde manier. Een transparante en eerlijke belasting betekent dat we alle terugkerende inkomsten uit vermogen gelijkstellen. Daarom kiezen we voor een rechtvaardig belastingtarief van 25% op deze inkomsten.
 7. Tegelijkertijd doven we de speciale belastingregels af, met respect voor verworven rechten.
 8. We nemen ook meerwaarden op financiële producten mee. We belasten gerealiseerde meerwaarden op aandelen, obligaties en andere financiële producten tegen 15%, omdat ze doorgaans over meerdere jaren worden opgebouwd. Bij de introductie van deze meerwaardebelasting zorgen we dat we reeds opgebouwde rechten respecteren en nemen we verliezen zeker in acht.
 9. Tegelijkertijd zullen we bestaande belastingen op vermogen of vermogenstransacties laten uitdoven, zoals de jaarlijkse belasting op effectenrekeningen en de transactietaks op beursoperaties.

 

Vooruit

 1. We verminderen de lasten op werk door een verbreding van de belastingbasis.
 2. Dat komt neer op een verschuiving van de heffingsdruk van arbeid naar vermogen.
 3. Persoonlijke inkomsten uit vermogen, inclusief meerwaarden, worden samengevoegd met inkomsten uit arbeid voor de berekening van het belastbaar inkomen. 
 4. We hervormen de effectentaks tot een jaarlijkse bijdrage op het gehele financiële vermogen dat hoger is dan 1 miljoen euro en verdubbelen het tarief.
 5. Op Europees niveau voeren we een financiële transactietaks (FTT) in als extra bijdrage van de financiële sector, evenals een Europese minimumbelasting op zeer grote vermogens zoals vooropgesteld door het EU Tax Observatory.
 6. We ontwikkelen een geïntegreerd inkomens- en vermogenskadaster door de beschikbare databanken aan elkaar te koppelen en uit te breiden.
 7. Om te vermijden dat aandeelhouders van een vennootschap die activiteiten uitoefent in België een zetelverplaatsing naar het buitenland kunnen aanwenden om roerende voorheffing in België te ontwijken, wordt een zetelverplaatsing gelijkgesteld met een vereffening. Die geeft aanleiding tot een belastbaar dividend dat onderworpen is aan roerende voorheffing.

 

Groen

 1. Het fiscaal onderscheid tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal wegwerken. Een euro is een euro, en die belasten we op eenzelfde manier.
 2. De bestaande effectentaks uitbreiden naar een progressieve vermogensheffing op het totale nettovermogen. Nettovermogens onder 2,5 miljoen euro zijn onbelast.
 3. Als koploper in Europa een ambitieuze Financiële Transactietaks (FTT) invoeren. 

 

Vlaams Belang

 1. Geen melding van specifieke maatregelen voor beleggers.
 2. Voor de ondernemingen:
  1. de vrijstelling van erfenisrechten per rechtstreekse erfgenaam tot 250.000 euro roerend en onroerend vermogen;
  2. de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20%

PVDA

 1. Twee procent op de één procent! We voeren een miljonairstaks in van twee procent op nettovermogens boven de vijf miljoen euro (en van drie procent op de vermogens boven de tien miljoen euro). Daarmee belasten we de top één procent rijksten.