Nieuwe aangifte personenbelasting en uw beleggingen

Bron: DL Flash!
Nieuwsbrief van Dierickx Leys Private Bank
Jaargang 8, nummer 2 - Mei 2022

Nieuwe aangifte personenbelasting en uw beleggingen

 

Het nieuwe aangifteformulier in de personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is ook al mogelijk om via MyMinfin (Tax-on-web) uw aangifte in te dienen.

U heeft tot 30 juni 2022 de tijd om uw aangifte op papier in te dienen. Indienen via Tax-on-web kan tot 15 juli 2022. Uw accountant heeft tot 30 september 2022 de tijd om uw aangifte in te dienen.

Daarnaast is er nog het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als de gegevens op het voorstel juist en volledig zijn, hoeft u niets te doen. Als de gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u tot 15 juli 2022 de tijd om het voorstel te verbeteren (of tot 30 juni 2022 als u de verbetering via het papieren antwoordformulier indient).

Opgelet: ook uw accountant heeft tijd tot 15 juli 2022 om het voorstel via Tax-on-web te wijzigen.

Naar jaarlijkse gewoonte overloopt Dierickx Leys Private Bank graag een aantal bijzonderheden van de aangifte personenbelasting die voor u als particuliere belegger relevant kunnen zijn.

Belastingvrijstelling dividenden

De grote lijnen

Als u in 2021 dividenden van individuele aandelen ontving, kan u in uw aangifte een belastingvrijstelling vragen voor een eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden. Bij een tarief van roerende voorheffing van 30 %, komt dat dus neer op een vrijstelling van maximaal 240 euro. U kan met andere woorden via uw belastingaangifte teruggave vragen van de roerende voorheffing die werd ingehouden op de dividenden die u ontving ten belope van een bedrag van maximaal 240 euro. Door de bevriezing van de fiscale grensbedragen, werd dat bedrag niet geïndexeerd en blijft het plafond van 2019 behouden.

Welke dividenden komen in aanmerking voor de vrijstelling?

De dividenden van zowel binnenlandse als buitenlandse aandelen komen in aanmerking voor de vrijstelling. Het moet dus gaan om rechtstreekse beleggingen in bedrijven. Interesten van
obligaties of inkomsten van instellingen voor collectieve belegging (‘fondsen’) komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.

Hoe kunt u de vrijstelling aanvragen?

Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling, moet u nagaan hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden en moet u de ingehouden roerende voorheffing met een maximum van 240 euro vermelden in vak VII A. 1. b), onder code 1437 / 2437. Belangrijk is dus dat het bedrag aan roerende voorheffing wordt vermeld in de aangifte en niet het bedrag aan ontvangen dividenden.

Dividenden op naam van gehuwden

De vrijstelling is van toepassing per belastingplichtige. Voor gehuwden is het van belang om na te gaan of de dividenden behoren tot het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten dan wel het eigen
vermogen van een van de echtgenoten. Als de effectenrekening op naam van een van de echtgenoten staat en de echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan kan de vrijstelling van dividenden enkel gevraagd worden door de echtgenoot op wiens naam de effectenrekening staat. Als de echtgenoten gehuwd zijn onder een gemeenschappelijk stelsel, kunnen beide echtgenoten de
vrijstelling in de aangifte vragen, ook al staat de rekening enkel op naam van een van de echtgenoten.

Wat als er sprake is van een vruchtgebruik?

Ten gevolge van een nalatenschap of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, kunnen de aandelen gesplitst zijn ingeschreven. Daarbij komen bijvoorbeeld de aandelen in blote eigendom toe aan de kinderen en het vruchtgebruik aan de ouder(s). Doordat de dividenden toekomen aan de vruchtgebruiker, is de roerende voorheffing ten laste van de vruchtgebruiker. Daardoor kan de vruchtgebruiker de vrijstelling
van de dividenden vragen in de aangifte.

Aandelen op naam van een onverdeeldheid

Als de aandelen op naam van verschillende personen worden aangehouden zoals bijvoorbeeld op naam van een maatschap, kunnen alle leden van de onverdeeldheid de ingehouden roerende voorheffing recupereren,
weliswaar elk voor hun deel. In geval van een maatschap blijkt de verhouding tussen de leden uit de statuten.

Wat bij ontvangen buitenlandse dividenden waarop nog geen Belgische voorheffing werd ingehouden?

Bij buitenlandse aandelen die niet op een effectenrekening in België staan, werd nog geen Belgische voorheffing ingehouden. In principe moet u die dividenden aangeven, of toch minstens het brutobedrag verminderd met de buitenlandse bronheffing. Dankzij de vrijstelling hoeft u de eerste 800 euro niet aan te geven, maar dat plafond geldt voor alle vrijgestelde dividenden samen:
de binnenlandse waarvoor u de Belgische roerende voorheffing recupereert én de buitenlandse die u niet aangeeft. Als u voor meer dan 800 euro aan dividenden heeft ontvangen op een buitenlandse rekening, moet u het meerdere wel aangeven in vak VII, A, 2 b) 1.

Toevoegen van bewijsdocumentatie

U hoeft geen bewijsdocumentatie over de ingehouden roerende voorheffing mee te sturen met de aangifte. U moet de bewijsdocumentatie wel ter beschikking houden van de fiscus. In geval van een fiscale controle, kunnen de fiscale diensten vragen om die documentatie voor te leggen. Banken moeten geen afzonderlijke attestatie voorzien. U kan het bewijs eenvoudig leveren aan de hand van uw rekeninguittreksels waarop u de couponafrekeningen terugvindt.

Belastingkrediet voor Franse dividenden

Als u in de loop van 2021 dividenden heeft ontvangen van Franse aandelen, heeft u de mogelijkheid om 15 % van die netto dividenden via uw aangifte personenbelasting terug te vorderen. Om de terugbetaling te ontvangen van de dividenden van Franse aandelen, moet u in vak VII ofwel rubriek A,1, a invullen ofwel rubriek A, 2, b:

• U vult rubriek A, 1 a in als er Belgische roerende voorheffing ingehouden is. In dat geval doet u aangifte van het netto ontvangen bedrag. Dat is het brutobedrag verminderd met Franse bronheffing en verminderd met Belgische roerende voorheffing.

• U vult rubriek A, 2, b in als er geen Belgische roerende voorheffing ingehouden is. In dat geval doet u aangifte van het in Frankrijk netto ontvangen bedrag. Dat is het brutobedrag verminderd met Franse bronheffing. Daarnaast moet u de dividenden ook vermelden in de rubriek F (inkomsten waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is). Op die manier zal dan in de belastingberekening een belastingkrediet worden toegekend van 15 %. 

Buitenlandse rekeningen

Op de belastingaangifte moetin vak XIII (code 1075) verplicht melding gemaakt worden van het aanhouden van een zicht-, termijn- of effectenrekening in het buitenland.

Pensioensparen

Gelet op de bevriezing van de fiscale plafonds, bedroegen de plafonds voor het pensioensparen gestort in 2021 maximaal € 990 voor de toepassing van 30 % belastingvermindering en maximaal € 1.270 voor de toepassing van 25 % belastingvermindering. U moet het bedrag dat u in 2021 stortte, vermelden in vak X, II. E. onder codes 1361 / 2361. Als u uw aangifte via Tax-on-web indient, zullen de bedragen al op voorhand ingevuld zijn.

Effectentaks

In tegenstelling tot de vorigeversie van de taks op effectenrekeningen, verloopt de nieuwe effectentaks volledig buiten de aangifte personenbelasting om.

Inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar buitenlands recht

Als u fondsen aanhoudt op uw effectenrekening, dan moet u de inkomsten ervan in de regel niet aangeven. Een uitzondering is van toepassing wanneer u gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar buitenlands recht aanhoudt. Voorbeelden zijn fondsen van Carmignac Gestion, Flossbach en Ethna.
Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (‘GBF’) hebben geen rechtspersoonlijkheid waardoor u als belegger wordt beschouwd als mede-eigenaar. Inkomsten van die GBF naar buitenlands recht zijn niet onderworpen geweest aan de Belgische roerende voorheffing waardoor de inkomsten verplicht moeten worden aangegeven. Op de website van elk van de desbetreffende fondsen vindt u een
handige berekeningstool of simulator waarbij u zelf de te vermelden bedragen kan berekenen.
Het totale bedrag van die inkomsten moet u vermelden onder code 1444 / 2444 (‘andere inkomsten zonder roerende voorheffing die belastbaar zijn tegen 30 %’).

Wilt u meer informatie?
U kan vrijblijvend uw contactpersoon bereiken op het volgende nummer:
Antwerpen: +32 3 241 09 99
Mortsel: +32 3 443 93 50
Gent: +32 9 240 00 40
Kortrijk: +32 56 21 40 3